Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

1.1. Bozsó Anna Dorottya E.V. (székhely: 1041 Bp, Nyár utca 28. 5/33., adószám: 69025116-1-41, a továbbiakban „Szolgáltató”, vagy „Adatkezelő”), mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

1.2. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

1.3. A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.simplace.hu weboldalán. Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

1.4. Amennyiben kérdése van jelen közleményünkkel kapcsolatban, kérjük, írja meg nekünk az info@simplace.hu e-mail címünkre vagy bármely elérhetőségünk egyikére.

1.5. A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.6. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint Adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

1.7. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR);
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
  • 2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2. Szolgáltató, mint Adatkezelő adatai:

A szolgáltató weboldalainak megnevezése: simplace.hu
A szolgáltató neve: Bozsó Anna Dorottya e.v.
A szolgáltató székhelye: 1041 Bp, Nyár utca 28. 5/33.
Adószáma: 69025116-1-34
A szolgáltató elérhetőségei:
Az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt
elektronikus levelezési címe: info@simplace.hu
postai levelezési címe: 1066 Bp, Dessewffy u 18, D18 Irodaház – Simplace

3. Definíciók

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az Adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

4. Adatkezelések célja és jogcíme

4.1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogcíme

4.1.1. A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

4.1.2. A Szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.2. E-book kiadványok értékesítése

Az adatkezelés célja:
a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre:
azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, cégnév, számla cím, posta cím, a felhasználó számítógépének IP címe, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termékek/szolgáltatások, a vásárlás értéke), a fizetési és szállítási mód, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:
a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év. Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (5) bekezdésének b) pontja.

4.3. Hírlevél, Kapcsolati űrlap

Az adatkezelés célja:
gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, valamint válaszadás az ügyfél által felvetett kérdésre, kapcsolat felvétele.

Az adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre:
azonosítószám, név, e-mail cím, üzenet, ingatlan címe és mérete, egyéb, a kapcsolatfelvétellel összefüggő adatok, a felhasználó számítógépének IP címe és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:
a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

4.4. Az Adatkezelő ügyfél-levelezése

4.4.1. Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

4.4.2. Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket és a honlapokon elhelyezett űrlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.

4.5. Egyéb adatkezelések

4.5.1. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

4.5.2. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

4.5.3. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

4.5.4. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. Tárhely szolgáltató igénybevétele

5.1. A szolgáltatás nyújtásához Adatkezelő tárhely szolgáltató vállalkozás szolgáltatásait veszi igénybe.

Tárhely-szolgáltató adatai:
Név: DoclerWeb Kft.
Székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
Elérhetőség: info@doclerweb.hu
Telefonszám: +36 1 432 3133

6. Google adwords konverziókövetés használata

6.1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

6.2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

6.3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

6.4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

6.5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6.6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

6.7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://policies.google.com/privacy

7. A Google analytics alkalmazása

7.1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

7.2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

7.3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

7.4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

8. További adatfeldolgozók igénybevétele

8.1. A Szolgáltató a bankkártyás fizetések lebonyolításához a Barion Payment Zrt. nevű külső szolgáltatót veszi igénybe. A bankkártyás fizetéssel kapcsolatos adatkezelésről a Barion weboldalán kaphat pontos tájékoztatást.

8.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad tájékoztatást.

9. Jogorvoslati lehetőségek

9.1. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

10. Felhasználó jogi nyilatkozata

10.1. Azzal, hogy Felhasználó látogatja a Szolgáltató által üzemeltetett simplace.hu domain néven és ennek aldomainjein vagy aloldalain elérhető weboldalakat, Felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem vásárlója a Szolgáltatónak.

11. A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

11.1. A simplace.hu domain néven és ennek aldomainjein vagy aloldalain, illetve az onnan letölthető, megvásárolható elektronikus- és nyomtatott könyvekben szereplő minden szöveges és képi információt szerzői jog véd.

11.2. Jelen weboldalon, annek aldomainjein vagy aloldalain, illetve az onnan letölthető, megvásárolható elektronikus- és nyomtatott könyvekben található teljes tartalom minden része, minden eleme, szöveges, képi és egyéb tartalmai, valamint a tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos minden képi és technikai megoldás, grafika, védjegy, logó, adatbázis és bármilyen más rész a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik.

11.3. A simplace.hu domain néven és ennek aldomainjein vagy aloldalain elérhető weboldalak, az onnan letölthető, megvásárolható elektronikus- és nyomtatott könyvek bármely részének, bármilyen módszerrel, bármilyen technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos minden jogot fenntartunk.

11.4. A simplace.hu domain néven és ennek aldomainjein vagy aloldalain elérhető szövegek, képi elemek, elrendezések, valamint az onnan letölthető, megvásárolható elektronikus- és nyomtatott könyvek Bozsó Anna Dorottya E.V. szellemi termékei, amelyekkel kapcsolatos szerzői jogokat fenntartjuk. Ha szeretne ezekből idézni, vagy szeretne részeket megjelentetni saját weboldalán, ez csak előzetes írásbeli engedély birtokában lehetséges. Ilyen engedélyre vonatkozó igénye esetén küldjön egy e-mail-t a következő e-mail címre: info@simplace.hu. Amennyiben ezt elmulasztja és az írásos engedélyünk nélkül vesz át tartalmat, úgy díj fizetésére kötelezhető.

Minden jog fenntartva © Copyright Bozsó Anna Dorottya E.V. 2021